Guide fir de Professionellen

Matenee Vertraue Gewannen.

Professioneller, déi Produiten oder Servicer un de Konsument proposéieren, musse sech un d’Reegele vum Code de la consommation halen.

Fir hinnen dëst méi einfach ze maachen, stellt den MPC hinne gratis Informatiounsmaterial zur Verfügung.

D’Fichë beschränke sech op d’Kompetenzen, déi den MPC am Kontext vum Code de la consommation huet.

Si gi beim Passage vun de Kontrollere vum MPC verdeelt, kënne vum Site vum MPC erofgeluede ginn oder per Mail ugefrot ginn: info@mpc.etat.lu .

Aktualiséiert